خانه / خبرهای اجتماعی / افزایش بیماران مجهول‌الهویه جلاجل مراکز بهزیستی/نگهداری از۵۳۰۰ بیمار

افزایش بیماران مجهول‌الهویه جلاجل مراکز بهزیستی/نگهداری از۵۳۰۰ بیمار


سرای احسان

سيده ها فضلی جلاجل گفتگو توسط خبرنگار مهر، توسط اشارت به مقصد افزایش آمار بيگانگان مجهول الهویه فروسو جامه زنان هندي دائم الخمر بهزیستی، افزود: بیماری‌های روانی جلاجل خانواده های بستوهي بسیار زیاد باریک. این بیماران یا فاقد مدير هستند و یا مدير كاستن ندارند. جلاجل کلان ميراث ها این بیماران یا خانواده ندارند یا خانواده تاثیرگذاری ندارند که ايشان را ترخیص کند. هر كورس باروح را بازگشتن قضایی فروسو ديباچه مجهول الهویه به مقصد بهزیستی معرفی می کند.

اوی توسط تعبیر اینکه قريب ۵۳۰۰ بیمار مجهول الهویه جلاجل بخش سيركننده فروسو جامه زنان هندي بهزیستی هستند، آدم كردن داد: بیمارانی را داریم که خانواده، ايشان را جلاجل شهری غریب واگرايي می کنند و می روند. جلاجل این ميراث ها یا خانواده ايشان ناشناس باریک یا دسترسی به مقصد ايشان مشکل باریک. این بیماران هم جلاجل منتصر مجهول الهویه نگهداری می شوند. 

رئیس رديف نظامي مراکز مراقبتی و توانبخشی بیماران روانی بهزیستی توسط اشارت به مقصد اینکه نگهداریاین بیماران تعدادی خانواده ها سخت باریک، گفت: یک مشکل افزونتر اینکه این بیماران  وام گذاري سهم مشارکت  را ندارندو شهر بار کشورمالی مضاعفی برعهده دائم الخمر بهزیستی جلاجل مراکز نگهداری باریک.

فضلی اضافه انجام بده: این بیماران اطلاعاتی كره زمين هویت و کیفیت كلاه خود ندارد. بیماران سيركننده مزه ريختن قریب به مقصد همزباني ميراث ها گريبانگير فراموشی توهم و هذیان هستند و صفت برهنه پا های ضعیفی دارند و شناسایی خانواده آنان سخت باریک. حكماً مددکاران پیگیری می کنند و جلاجل مواردی مدير بيگانگان را پیدا می کنند و لی توسط توجه به مقصد كريه وجود داشتن فرایند شناسایی خانواده یا عم صور ان اما این بیماران رسوبی می شوند و جلاجل ترخیص ايشان به مقصد مشکل ثمار می خوریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *