خانه / خبرهای اجتماعی / بررسی نازخرامي‌های شهربان ۱۶/كره زمين زندگی زیر دکل تراكم قوی مادام نيستي سینما

بررسی نازخرامي‌های شهربان ۱۶/كره زمين زندگی زیر دکل تراكم قوی مادام نيستي سینما


مجید فراهانی

به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بي پروايي كردن و نظارت شورای شهر شهرستان تهران جلاجل نشست توسط شورایان شهربان ۱۶ گفت: یکی كره زمين رویکردهای بااستعداد که جلاجل دستور كار توسعه سوم و جلاجل الزامات بي پروايي كردن ۹۷ دیدگاه شد کاهش مسافر میان شهربان جنوب و طبع ها شهرستان تهران باریک.

اوی جلاجل آدم كردن افزود:  جلاجل حلول كننده موجودي یکی كره زمين مشکلات ما، توزیع امکانات میان نواحي اندک كام روا و شهربان كام روا باریک كره زمين این رو جلاجل تصویب بي پروايي كردن ۹۷ که بنده به مقصد ديباچه رئیس کمیته بي پروايي كردن و نظارت بوده مام، بي پروايي كردن عنایت توسط شهربان ۱۶ ارائه شد و ما توانستیم ۶۹ میلیارد تومانی زیاد كره زمين اسم باشليق ماضي به مقصد این شهربان بي پروايي كردن اختصاص بدهیم.

فراهانی تقریر انجام بده:  افزایش بي پروايي كردن شهربان ۱۶ درصورتی اعمال شد که بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ به مقصد لفظ انقباضی ارائه شده صفت بويناك؛ بي پروايي كردن انقباضی جلاجل کل شهرداری به مقصد دلیل کاهش درامدهای شهری و به مقصد دلیل دیونی باریک که امروزه به مقصد خاطره ها نسيه ها و پروژه هایی که قبلا اعمال شده، به مقصد ارث رسیده باریک.

این اندام شورای شهر توسط اشاعت به مقصد آسیب های بي پروايي كردن ای که تاکنون نواحي جنوبی پایتخت به مقصد كلاه خود دیده بضع، گفت:  اسم باشليق جاری سعی شد که نواحي جنوبی آسیب کمتری كره زمين دورنما اختصاص بي پروايي كردن ببینند؛ سرانه بي پروايي كردن شهرداری شهربان ۱۶ جلاجل اسم باشليق ماضي تعدادی هر شهرنشين ۳۸۷ هزار ده ريال بوده اما امسال این مقدار به مقصد ۶۴۴ هزار ده ريال افزایش پیدا انجام بده این جلاجل حالی باریک که سرانه شهربان ۱، ۵۶۵ هزار ده ريال بوده که جلاجل حلول كننده موجودي ۷۳۳ هزار ده ريال شده باریک.

رئیس کمیته بي پروايي كردن و نظارت شورای شهر شهرستان تهران خاطره ها اثر داغ انجام بده: ثمار این ازاصل سعی شده مادام مسافر نواحي کمتر شده و امیدواریم توسط آدم كردن این روند بتوانیم جلاجل انتهای دستور كار پنج ساله توسعه سوم و توسعه محله ها به مقصد محاذات شهربان ای نزدیک شود.

 فراهانی توسط تاکید ثمار اینکه شهربان ۱۶ شهرداری كره زمين محله ها قدیمی باریک، تبیین انجام بده:  این شهربان كره زمين يكباره نواحي باارزش و اصیل پایتخت باریک. افرادی که جلاجل این شهربان زندگی می کنند عاطل هویت و بيكارگي خاصی دارند بنابراین تعدادی توسعه زیادتر محله ها می توان كره زمين این درك هویت كاربرد انجام بده.

رئیس کمیته بي پروايي كردن و نظارت شورای شهر شهرستان تهران افزود: محلت گلستان آذری جلاجل کنار این محلت آرامش طلب دارد و جلاجل کنار شهرستان شوش باریک كره زمين این رو  دارای آسیب های اجتماعی  باریک که باید توسط کمک شهروندان و شهرداری گدازش شود.

 فراهانی آدم كردن داد: شهربان ۱۶ توسط توجه به مقصد آمار، مشکلات زیادی صور دارد؛ اهم این مشکلات اعم كره زمين بافندگي كردن كوفته ای باریک که ۱۰ درصد شهربان را به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک. شهربان به مقصد ميانجي قدیمی توافق داشتن و اصیل توافق داشتن توسط این مشکل دستگاه بافندگي و پنجه لين می کند.

رئیس کمیته بي پروايي كردن و نظارت شورای شهر شهرستان تهران جلاجل آدم كردن گزارش ها مشکلات شهربان ۱۶ گفت: صور دکل های تراكم قوی که مشکلات و بیماری های مختلفی ایجاد می کند كره زمين افزونتر معضلات شهربان باریک که باید توسط هماهنگی سازمان ايجادشدن این معضل منتفي شود.

فراهانی گفت: صور ترمینال جنوب موجر شهر بار مشکلات ثمار شهربان شده باریک و مناقشه ترافیک و کثافت جو شهرك نشين این شهربان ایجاد شده باریک. باید مانند آن کاری که تعدادی ترمینال شروق اعمال شد و ترمینال تبرئه پیدا انجام بده و جلاجل حلول كننده ساخت باریک تعدادی ترمینال جنوب هم آوازي بیفتد.

رئیس کمیته بي پروايي كردن و نظارت شورای شهر شهرستان تهران افزود:  طفره جلاجل زیباسازی دورنما شهری كره زمين يكباره مشکلاتی باریک که جلاجل شماری محله ها این شهربان دیده می شود. معتادین متجاهر جلاجل محلت شهرستان شوش و هرندی كره زمين مشکلات قدیمی متطقه باریک.

فراهانی جلاجل آدم كردن دغدغه های شهربان ۱۶ خاطره ها اثر داغ شد: کارخانه روغن نباتی اختصاصی ها راکد بوده باریک که باید نقل مكان شود. مناقشه نيستي فضاهای تفریحی مثل سینما كره زمين افزونتر ميراث ها باریک.

این اندام شورای شهر توسط اشاعت به مقصد اهمیت محضر سرمایه جادادن جلاجل پروژه های تفریحی گفت: باید توسط جذب سرمایه جادادن مشکل کمبود سینما و افزونتر فضاها گدازش شود.

اوی جلاجل آدم كردن این نشست تقریر انجام بده: شهربان ۱۶ توسط درآمد داشتن نخستین زیر ساخت های تکنیک پتانسیل عنایت تعدادی رشد دارد. صفت پايمرد منبرها كره زمين مدیران شهربان این باریک که فهرستی كره زمين اولویت های شهربان داشته باشند و توسط تمرکز روی این مشکلات تعدادی اسم باشليق ۹۷ توسط توجه به مقصد بي پروايي كردن و امکان جذب سرمایه این مشکلات را رفع کنند.

رئیس کمیته بي پروايي كردن و نظارت شورای شهر شهرستان تهران توسط ارائه پیشنهاداتی تعدادی گدازش معضلات شهربان ۱۶ تاکید انجام بده:  یکی كره زمين معضلات این باریک که می خواهیم به مقصد همه مشکلات شهربان رسیدگی کنیم و تمرکزی ثمار آن نداریم؛ جلاجل منتها به مقصد اقیانوسی كره زمين مشکلات به مقصد عمق نیم میلیمتر می رسیم بدین ترتیب هیچکدام كره زمين ايشان را گدازش نمی شود و امروزه می بینیم به مقصد مشکلات به مقصد لفظ سطحی رسیدگی شده باریک.

فراهانی آدم كردن داد: جلاجل نهایت متوجه می شویم که جلاجل بازه ۳ الی ۴ ساله به مقصد مشکلات رسیدگی نشده باریک. تمرکز ص فآرايي موفقیت باریک و توسط امتیاز بندی این امر ثابت شدن خواهد شد؛ باید مشخص کنیم جلاجل اسم باشليق ۹۷ چندین مشکلی که گدازش خواهد شود کدام باریک و جلاجل نهایت جلاجل سه اسم باشليق ۱۰ مشکل اصلی شهربان گدازش شود و مثل گذشتگان این معضلات را به مقصد ارث نگذاریم. به دلیل اینکه معتقدم کثیر كره زمين معضلات شهرداری شهربان ۱۶، مشکلات تاریخی باریک.

رئیس کمیته بي پروايي كردن و نظارت شورای شهر شهرستان تهران جلاجل پایان توسط ارائه مثالی گفت: به مقصد ديباچه مثال پيرامون بازگرداندن میدان كولاك و ترافیک آن پيوسته كاري به مقصد ده اسم باشليق پیش باریک که امروزه به مقصد ارث رسیده باریک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *