خانه / خبرهای اجتماعی / تشریح تمهیدات اتوبوسرانی جلاجل نمایشگاه بین المللی کتاب شهر تهران

تشریح تمهیدات اتوبوسرانی جلاجل نمایشگاه بین المللی کتاب شهر تهران


شهر آفتاب

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، شرکت يك جهت اتوبوسرانی شهر تهران جلاجل اطلاعیه‌ای اعلام انجام بده: جلاجل درافتادن ایام برگزاری سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب جلاجل مقام شهر هور، خدمتگزار رسانی خصوصی ای را به مقصد بازدیدکنندگان كره زمين ۱۳ مادام ۲۳ اردیبهشت ماه جاری، همه روزه كره زمين میادین و پایانه ها ارائه می کند.

مبادی خطوط صوب سرویس رسانی به مقصد شهر هور:

میدان مسوليت – نمایشگاه شهر هور: ﻣﯿﺪان رﺳﺎﻟﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎمﻋﻠﯽ(ع) – ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن – ﺑﺰرﮔﺮاهﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه مشرق زمين – نمایشگاه شهر هور:پایاﻧﻪﺧﺎوران- ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن -ﺑﺰرﮔﺮاهﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس- ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

میدان راه پولادين – نمایشگاه شهر هور: بزرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮابﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ – ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ -ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه آزادی – نمایشگاه شهر هور: ﻣﯿﺪان آزادی – ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ الله ﺳﻌﯿﺪی – ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه نعمت پررونق – نمایشگاه شهر هور: ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ–ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس–ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه بیهقی – نمایشگاه شهر هور: ﺑﺰرﮔﺮاه آﻓﺮﯾﻘﺎ – ﺷﻬﯿﺪﻫﻤﺖ – ﺷﻬﯿﺪﭼﻤﺮان – ﺷﻬﯿﺪﻧﻮابﺻﻔﻮی-ﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ -ﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ -ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه جنوب – نمایشگاه شهر هور: ﺑﺰرﮔﺮاهﺑﻌﺜﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاهﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن – ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن–ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرسﻧﻤﺎﯾﺸﮑﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

پایانه کاوه – نمایشگاه شهر هور: ﭘﺎﯾﺎﻧﻪکاوه – بزرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮابﺻﻔﻮی- ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﭼﺮاﻏﯽ – ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس -ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

میدان صنعت – نمایشگاه شهر هور: ﻣﯿﺪانﺻﻨﻌﺖ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦﻓﺼﻞ الله ﻧﻮری – ﺑﺰرﮔﺮاهﻣﺤﻤﺪیﻋﻠﯽﺟﻨﺎح – ﻣﯿﺪان آزادی – ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ اللهﺳﻌﯿﺪی – ﺑﺰرﮔﺮاهﺷﻬﯿﺪﮐﺎﻇﻤﯽ – ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس – ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب

به هدف نخوردن خصوصی گردشی – نمایشگاه شهر هور: پارکینگ های سواری و قطار درون شهري شهر هور

لادگر براعلام اطلاعیه شرکت يك جهت اتوبوسرانی، در عرض سامانه جانبازان و معلولین این شرکت كره زمين موسسه های خیریه(موسسه خیریه نگین واقع جلاجل خیابان هنگام بوستان الغدیر-موسسه خیریه آموزشی تندرآسا مغرب واقع جلاجل شهرک مغرب – موسسه خیریه آموزشی تندرآسا الغدیر واقع جلاجل یافت پررونق) توسط یک نظام ارباب رعيتي اتوبوس كره زمين زمان سنج ۹:۰۰ صبح لغایت زمان سنج ۱۵:۰۰ نسبت به مقصد ارائه به حضور رسيدن حملی و نقلی به مقصد این عزیزان اقدام می نماید.

خدمتگزار رسانی خطوط یاد شده یک زمان سنج قبل كره زمين سرخرگ به مقصد کار و یک زمان سنج پس ازآن كره زمين پایان کار نمایشگاه (كره زمين زمان سنج ۹ صبح لغایت ۲۱ ليمو) اعمال خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *