خانه / خبرهای اجتماعی / حذف شدني دفترچه جلاجل مراکز درمانی ملکی دستور كار‌ای جهادی و ملی باریک

حذف شدني دفترچه جلاجل مراکز درمانی ملکی دستور كار‌ای جهادی و ملی باریک


بازدید سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از خبرگزاری مهر

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، به مقصد شيريني كره زمين  روابط عمومی دائم الخمر تامین اجتماعی، سید تقی نوربخش جلاجل همایش حذف شدني دفترچه بیمه  جلاجل مراکزدرمانی ملکی دائم الخمر، تيرخور كره زمين گردهمایی فردا را مشي برداشتن جلاجل صوب یکی كره زمين پروژه های مهتر دائم الخمر ديباچه انجام بده و گفت: تامین اجتماعی به مقصد ديباچه بزرگترین دائم الخمر بیمه جرقه جلاجل زمینه بازدادن مستمری و ارائه به حضور رسيدن علاج بخش، توسط حجم دیتای فراوانی که جلاجل آن اشکال می شود، كره زمين اسم باشليق های قبل باید جلاجل مربوط به حوزه آی تی مشي برمی داشت.

اوی توسط اشاعت به مقصد اهمیت مناقشه فناوری دانسته ها جلاجل دائم الخمر تامین اجتماعی تقریر داشت: كره زمين اسم باشليق ١٣٥٠ توسط استقرار یک سیستم آی تی مستقر جلاجل این دائم الخمر، مشي موثری برداشته شد.
نوربخش توسط تعبیر اینکه بیشترین داده هایی که جلاجل کشور اشکال می شود، پيوسته كاري به مقصد دائم الخمر تامین اجتماعی باریک، گفت: قريب ٥٠میلیارد رکورد پيشينه جلاجل این دائم الخمر كره زمين نخست تاسیس تاکنون تجمیع بوده  و تعدادی جمهور آوری، واپسین و مدیریت این دیتاها راهی جزء كاربرد كره زمين فناوری های نوین نخواهد صفت بويناك.

اوی توسط تعبیر اینکه جلاجل دائم الخمر تامین اجتماعی جلاجل یک هزل گويي اخیر حتی یک مشي جلاجل مربوط به حوزه آی تی برداشته نشده صفت بويناك، گفت: جلاجل این اختصاصی یک پشت سر ماندگی تاریخی انباشته جلاجل این دائم الخمر جلاجل مربوط به حوزه فناوری دانسته ها شکل گرفت.

نوربخش افزود: توسط یک دستور كار ریزی باانصاف و دقیق جلاجل بخش علاج بخش و بیمه، جلاجل مناقشه بازدادن متمرکز مستمری و در عرض جلاجل اخبار توسط ایجاد ديسيپلين تعهدی جلاجل دائم الخمر مشي های نیکویی برداشته شد و بخشی كره زمين خسران ماضي جاي دنج شده یا باغ ها زیرساختهای آن جاي دنج شده باریک.

مدیرعامل دائم الخمر تامین اجتماعی توسط اشاعت به مقصد فعالیت های این دائم الخمر جلاجل مربوط به حوزه كاربرد كره زمين فناوری دانسته ها و به حضور رسيدن غیرحضوری آدم كردن داد: جلاجل ٢سال اخیر دیتاسنتر   مونس و سابقه الکترونیکی و سیستم اچ آی اس توسط هم‌پیشه بخش های مختلف دائم الخمر ایجاد شد.

اوی توسط تعبیر اینکه تعدادی ٣٦میلیون نفر جلاجل کشور SSN ایجادشده و این اقدام بزرگی باریک، گفت: هم اکنون بخشی كره زمين زیرساخت ها جلاجل بخت لين افزاری و كريه افزاری این دستور كار ثابت شدن شده باریک.

نوربخش توسط تعبیر اینکه حذف شدني دفترچه جلاجل مراکز درمانی ملکی كره زمين دستور كار های بااستعداد دائم الخمر تامین اجتماعی باریک، گفت: این مدل مزایای کثیر كره زمين يكباره صرفه جویی ٦٠میلیارد تومانی هزینه های دائم الخمر جلاجل اسم باشليق را دارد که بافيض چاپ دفترچه های کاغذی اعمال می شد.

اوی ایجاد امکان توزين هویتی تعدادی رئيس ديوان دفترچه، گریز كره زمين خطاهای پزشکی جلاجل نسخه نویسی  و تسهیل و تسریع جلاجل سرویس دهی به مقصد بیمه شدگان را كره زمين افزونتر مزایای مدل حذف شدني دفترچه جلاجل مراکز ملکی دائم الخمر اعلام انجام بده.

مدیرعامل دائم الخمر تامین اجتماعی تاکید انجام بده: جلاجل دنیای فردا نسخه نویسی سنتی توسط تعیین هویت و تجمیع دانسته ها به مقصد شکل فعلی غیرقابل اعمال باریک و کشورهای افزونتر سالهاست که نسخه نویسی الکترونیکی را ايفا کرده بضع.

نوربخش افزود: جلاجل دائم الخمر تامین اجتماعی سالهاست نسخه نویسی به مقصد لفظ سنتی اعمال می شود ولی باید جلاجل این زمینه تغییر کنیم. توسط بسترسازی، فرهنگ سازی و ایجاد زیر ساختها این دستور كار تسهیل می شود.

اوی  توسط تعبیر اینکه مدل حذف شدني دفترچه تاکنون جلاجل ١٣ مدیر کشور ايفا شده باریک، گفت: مثال رضایتمندی بیمه شدگان و پزشکان جلاجل این زمینه هستیم.
نوربخش توسط تاکید ثمار اینکه اشکال دیتا جلاجل دائم الخمر تامین اجتماعی باید به مقصد لفظ الکترونیک مدیریت شود، افزود: جلاجل مربوط به حوزه علاج بخش مستقیم و خرید خدمتگزار باید به مقصد سمت تجمیع، واپسین و مدیریت دیتا برویم.

مدیرعامل دائم الخمر تامین اجتماعی توسط تعبیر اینکه جلاجل اجرای مدل حذف شدني دفترچه جلاجل مراکز درمانی ملکی بخش های مختلف این دائم الخمر هم‌پیشه دارند، تقریر صاحبدیوان انجام بده این دستور كار تعدادی کل کشور الگو شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *