خانه / خبرهای اجتماعی / عملي ساختن شکار خرس قهوه ای جلاجل شاهرود به مقصد تحمل ناكردني كورس اسم باشليق زنداني محکوم شد

عملي ساختن شکار خرس قهوه ای جلاجل شاهرود به مقصد تحمل ناكردني كورس اسم باشليق زنداني محکوم شد


خرس قهوه ای - کراپ‌شده

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر به مقصد شيريني كره زمين روابط عمومی محیط زیست مدیر سمنان، علی اکبر قربانلو بابیان اینکه سيني مراوده یکی كره زمين اهالی ساکن جلاجل مامن نيك ییلاق توسط سازمان محیط زیست مبنی ثمار شکار خرس قهوه ای، این یگان صفت بي فايده جلاجل مقام موجودي شدند، اشعاركننده داشت: نیروهای محیط زیست به مقصد كنار زدن دریافت شرح احوال، اشارتاً محضر جلاجل مقام، توسط لاشه یک خرس قهوه ای که ثمار اجاره دهنده شلیک گلوله تفنگ خودكار شکاری كره زمين بین رفته صفت بويناك، مواجه شدند.

اوی توسط تبیین اینکه شکارچی متخلف پشت بام كره زمين آنکه توسط محضر مردم بومی و اعتراض ايشان مواجه شده صفت بويناك مقام را شهر ترک کرده و متواری می شود، افزود. توسط گواهي مردم محلی هویت در معرض اتهام شناسایی و توسط شکایت سازمان محیط زیست سابقه ای جلاجل این اخبار جلاجل بازگشتن قضایی تشکیل شد.

رئیس سازمان محیط زیست شاهرود توسط تبیین اینکه در معرض اتهام توسط صدور نیابت قضایی به مقصد دادسرا فراخواني و جلاجل جریان بازجویی ها منکر هرگونه تخلفی شد، اشعاركننده داشت: توسط توجه به مقصد اینکه زردتشتي قانونی هیچ سلاحی به مقصد غيرماذون متخلف مندرج نشده و تفنگ خودكار ای نیز به مقصد حق ستان ارائه نشد، بنابراین تفنگ خودكار بکار رفته جلاجل شکار، كره زمين قسم غیرمجاز محسوب می شود.

قربانلو جلاجل آدم كردن تاکید انجام بده: حق ستان در معرض اتهام را به مقصد قصور شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده به مقصد تحمل ناكردني كورس اسم باشليق زنداني و به مقصد قصور برج دريايي ابزارجنگ غیرمجاز به مقصد بازدادن بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم انجام بده که توسط قطعی كشته شدن رای جلاجل حق ستان تجدیدنظر، سابقه به مقصد يك جهت اجرای احکام ارجاع و در معرض اتهام تعدادی قراردادبستن دوران محکومیت كلاه خود (كورس اسم باشليق زنداني) عازم شدن محبس شد.

اوی افزود: ثمار ازاصل انتهایی نرخ بهای جانوران وحشی به مقصد دیدگاه مطالبه پستان و زیان وارده به مقصد محیط زیست، جریمه دايگي بازدادن كره زمين بافيض صید و شکار غیرمجاز هر یک خرس قهوه ای معادل پانصد میلیون ریال تعیین شده باریک که در معرض اتهام می بایست این صفت تبليغاتچي را به مقصد شمار دولت واریز کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *